CELEBRACIÓ DE PLE ORDINARI

Dimecres, 21 de març de 2018 a les 00:00

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i demés Disposicions complementàries i concordants,  s’informa que el proper dijous 29 de març de 2018 a les 20.00h se celebrarà a la Casa de la Vila, la Sessió Plenària Ordinària amb la finalitat de tractar els únics assumptes que figuren a l’Ordre del Dia:

L’alcalde,
Josep Cuch i Codina

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 29 DE MARÇ DE 2018

1- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

2- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.

3- DONAR COMPTE DEL CONVENI SIGNAT AMB L’ASSOCIACIÓ CíVICA I CULTURAL PER LA GESTIÓ DE LA FIRA DE SANT PONÇ.

4- DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE L’AUDITORIA ECONOMICA PORTADA A TERME PER FAURA – CASAS RELATIVA ALS COMPTES MUNICIPALS DE L’EXERCICI 2014.

5- PROPOSTA RELATIVA AL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.

6- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’INMMERSIÓ LINGÜíSTICA.

7- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2019.

8- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.

PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

9- PROPOSTA D’ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS.

10- PROPOSTA DE CREACIÓ DEL COS DE POLICIA LOCAL EN EL NOSTRE MUNICIPI.

11- PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT, COMPOSADA PER:

     - Por un/a representant dels vigilants municipals.

     - Un/a representant de la plataforma creada pels veïns/ines en aquesta matèria.

     - Un/a representant de l’Ajuntament (alcaldia, regidor/a de Governació o ambdues)

     - Un/a representant de Mossos d’Esquadra o en el seu defecte d’una persona que faci d’enllaç entre la comissió i els Mossos d’Esquadra.

12- PROPOSTA QUE ES FACI UNA XERRADA TEÒRICA I UNA DEMOSTRACIÓ PRÀCTICA DEL FUNCIONAMENT DE LES CÀMERES, COM A MÍNIM ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL MUNICIPI PER AIXÍ CERTIFICAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT, MANIPULACIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA I VERIFICAR LA UTILITAT DE LES MATEIXES. 

13- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2019 D’ACORD AMB LES OPCIONS PRESENTADES.

14- PROPOSTA DE LA RETIRADA DE QUALSEVOL OBJECTE-DECORACIÓ-CARTELL...UBICAT EN EL MOBILIARI O ESPAI PÚBLIC QUE NO ESTIGUI DEGUDAMENT AUTORITZAT PER L’AJUNTAMENT SEGONS INDICA LA “ORDENANÇA REGULADORA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA” EMITIDA L’11 DE FEBRER DE 2011.

15- AFERS URGENTS.

16- PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 21.03.2018 | 10:38