ANUNCI ESTABLIMENTS PLE ORDINARI 26-05-2022

Dijous, 19 de de maig de 2022 a les 00:00

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i demés Disposicions complementàries i concordants, pel present s’INFORMA que el proper DIJOUS 26 DE MAIG DE 2022 A LES 19.30 h es celebrarà a la Casa de la Vila, la SESSIÓ PLENARIA ORDINÀRIA, amb la finalitat de tractar els únics assumptes que figuren a l’ordre del dia que s’especifica.

ORDRE DEL DIA PLE 26-5-2022
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2.- Pressa de possessió de la regidora del PSC, Sra. Irene Valencia Gorriz.
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats fins la data.
4.- Proposta de modificació de la forma de gestió de l’escola bressol
municipal.
5.- Proposta relativa a l’acord de suspensió de llicències per a l’estudi d’una modificació puntual del pla general d’ordenació urbana per a la regulació de les condicions per a la implantació d’instal·lacions de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable.
6.- Proposta d’aprovació de l'establiment de preus públics i, de forma inicial, la Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la escola bressol municipal “La Petita Estelada”.
7.- Proposta d’aprovació del reglament de règim intern de l’escola bressol municipal “la petita estelada” de l’ajuntament de Cànoves i Samalús així com del reglament regulador del procediment de preinscripció i matrícula.

Darrera actualització: 19.05.2022 | 10:08