Celebració de Sessió Plenària el 26 de novembre

Divendres, 20 de novembre de 2020 a les 00:00

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i demés Disposicions
complementàries i concordants, pel present s’INFORMA que el proper DIJOUS 26 DE NOVEMBRE DE 2020 A LES 19.30 h es celebrarà a la Casa de la Vila, la
SESSIÓ PLENARIA ORDINÀRIA, de CARÀCTER TELÈMATIC (Art. 46.3 LRBRL) amb la finalitat de tractar els únics assumptes que figuren a l’ordre del dia que
s’especifica.

El ple, guardant el principi de publicitat, es podrà veure a la web canovesisamalus.cat/1-ajuntament/consistori-i-govern/plens-en-directe/

Cànoves i Samalús, 18 de novembre de 2020
L’alcalde,

 

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats fins la data.
3.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost únic d’ingressos i despeses, les
seves bases d’execució i la plantilla de personal.
4.-Proposta d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
5.- Proposta d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit.
6.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia d’adhesió a la Comunitat de
Municipis del Baix Montseny.
7.- Proposta per una política d’habitatges en perspectiva juvenil.
8.- Afers urgents
9.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.11.2020 | 14:02