Propera celebració de Sessió plenària ordinària

Dilluns, 27 de juliol de 2020 a les 12:50

ANUNCI ESTABLIMENTS PLE ORDINARI 30-7-2020

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i demés Disposicions complementàries i concordants, pel present s’INFORMA que el proper DIJOUS 30 DE JULIOL DE 2020 A LES 19.30 h es celebrarà a la Casa de la Vila, la SESSIÓ PLENARIA ORDINÀRIA, de CARÀCTER TELÈMATIC (Art. 46.3 LRBRL) amb la finalitat de tractar els únics assumptes que figuren a l’ordre del dia que s’especifica.

El ple, guardant el principi de publicitat, es podrà veure a la web 

També trobareu aquest enllaç a la web municipal, canovesisamalus.cat


Cànoves i Samalús, 24 de juliol de 2020

L’alcalde,
Josep

 

ORDRE DEL DIA PLE ORDINÀRI 30/7/2020
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats fins la data.
3.-Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit per l’adquisició d’antenes de repetició de senyal.
4.-Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit dotar una partida pressupostaria amb una subvenció nominal per l’AMPA per proves del covid-19.
5.-Proposta d’aprovació definitiva de la ordenança reguladora sobre la tinença d’animals a Cànoves i Samalús
6.- Proposta de ratificació del decret 102/2020 de data 15 de juny, relatiu al padró municipal.
7.- Proposta de fixar les festes locals per l’any 2021.

Proposta del PSC
8.- Proposta de col·locar senyals de tràfic a les entrades i sortides del municipi en contra de la violència de gènere.

Proposta d’ERC
9.- Proposta d’ordenar els equipaments municipals i preveure la seva gestió per als propers anys.
10.- Afers urgents
11.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.07.2020 | 12:47