Grups municipals

  • Grups polítics municipals

    Els grups polítics es van constituir mitjançant acord plenari de data 4 de juliol de 2023, d’acord amb els articles 21 i 22 del Reglament Orgànic Municipal i 24 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Darrera actualització: 15.10.2020 | 16:15
Darrera actualització: 15.10.2020 | 16:15