Grups municipals

  • Grups polítics municipals

    Els grups polítics es van constituir mitjançant Decret 137/2019 de 5 de juliol de 2019 i se'n va donar compte en la Sessió Plenària de 15 de juliol, d’acord amb els articles 21 i 22 del Reglament Orgànic Municipal i 24 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

    938 710 018
Darrera actualització: 15.10.2020 | 16:15
Darrera actualització: 15.10.2020 | 16:15