Models sol·licitud obres

Índex

Sol·licitud Llicència per obres majors

Model sol·licitud


Obres que tenen la consideració de majors:

 1. Les obres de nova planta i les d'ampliació
 2. Les obres de reforma que suposin modificació de l'estructura de l'edifici
 3. Les obres de reforma o rehabilitació que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.
 4. Construccions auxiliars amb superfície major de 30m2
 5. L'enderroc d'edificacions amb superfície superior a 50m2
 6. Les obres que pretenguin el canvi d'ús d'edificis o parts d'edificis.
 7. Les obres d'urbanització que no configurin un projecte d'urbanització
 8. Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
 9. L'extracció d'àrids
 10. L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge
 11. Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
 12. Les obres d'instal·lació d'ascensors.
 13. La instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

Memòria

. Qualificació urbanística i quadre comparatiu de justificació de l’edificabilitat i de tots els paràmetres reguladors (alternativament quadre en els plànols).
. Quadre comparatiu de la definició per a cada habitatge del programa funcional.
. Especificació dels materials i colors a utilitzar.
. Pressupost de l’obre.

Plànols:

a) Plànol de qualificació vigent Pla general. Escala 1/2000
b) Plànol topogràfic, amb els serveis urbans i la vegetació existent i proposada. Escala 1/1000
c) Plànol d’emplaçament degudament acotat. Escala 1/200.
d) Plantes (totes les diferents) Escala. 1/50.
e) Seccions de l’edificació i del solar, respecte del terreny natural i moviments de terres, amb
justificació de les disposicions de l’article 78 NU. Escala 1/200 o 1/100.
f) Façanes E. 1/50.
g) Plantes, alçats i seccions de totes les tanques, amb justificació de les disposicions de l’article 45 de les NNSS de Cànoves i Samalús.  Escala 1/200 o 1/100.
h) Seccions longitudinal i transversal de l'edificació i de la totalitat del solar, superposant el terreny natural i el modificat i indicar les alçades respecte els veïns amb justificació de les disposicions de l'article 45 de les NNSS. Escala 1/200 o 1/100

Documentació necessària per  al alegalització de grues-torre:

. Instància
. Còpia de la llicència d’obres per la que s’instal·la la grua-torre. Projecte d’instal·lació de la grua (grues classe II).
. Projecte d’instal·lació de la grua o certificat tècnic d’instal·lació (model GR4). (Grues classe I).
. Plànol d’emplaçament i de situació de la grua (grues classe I).
. NIF de l’empresa instal·ladora
. Còpia de l’assegurança.
. Còpia de la inscripció actualitzada de l’empresa instal·ladora al registre oficial d’instal·ladors conservadors d’aparells elevadors del Departament d’Indústria de la Generalitat.
. Acta d’inspecció EIC grua desmuntada.

Un cop instal·lada la grua cal presentar la documentació següent:

. Instància per adjuntar la documentació a l’expedient iniciat.
. Còpia dels models GR1, GR2 i GR3 de l’expedient entrat al Departament d’Indústria de la Generalitat.
.  Certificat de muntatge.
. Contracte de manteniment de la grúa-torre.

 

Sol·licitud de Llicència per obres menors

Model de sol·licitud


Obres que tenen la consideració de menors: 

 1. Les obres de conservació, reparació i millora de tota mena d’edificis que no afectin a l’estructura.
 2. La construcció de murs o tanques de solars i terrenys.
 3. L'enderroc de construccions amb superfície inferior a 50m2
 4. La realització o modificació d’obertures a les façanes.
 5. La instal·lació de grues o altres aparells elevadors.
 6. La col·locació de rètols, tanques i altres elements de publicitat o propaganda visible des de la via pública.
 7. Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
 8. La connexió a la xarxa de clavegueram públic.
 9. La instal·lació de casetes prefabricades o instal·lacions similars.
 10. Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
 11. La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars.
 12. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
 13. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

Memòria

. Memòria descriptiva (descripció complerta de l’obra).
. Qualificació urbanística i quadre comparatiu de justificació de paràmetres reguladors.
. Plànol de situació. Escala 1/500.
. Plànol d’emplaçament. Escala 1/200.
. Croquis acotat de plantes, seccions i alçats.  Escala 1/50.
. Full assumeix la direcció del tècnic competent, com a mínim de grau mig, visat pel Col·l3gi professional corresponent, en els següents casos:

 • Construccions auxiliars entre 10 i 30m
 • Canvis de distribució amb enderroc d’envans.
 • Obertura façanes.
 • Murs de contenció d’una alçada superior a 1,20 metres.
 • Enderroc de tota mena d’edificis.
 • Obres que requereixen el muntatge de bastides.

. Pressupost.

En els casos de tanques i murs de contenció:

. Justificació del compliment de les disposicions dels articles 45 de les NNSS, gràficament i respecte els terrenys veïns.

Sol·licitud instal·lació plaques solars

Comunicació prèvia 1a Ocupació

Assabentat d'obres

Devolució de fiança

Darrera actualització: 08.02.2024 | 10:35
Darrera actualització: 08.02.2024 | 10:35