El Consell d’Alcaldies dona llum verda al Pla comarcal de Joventut 2022-2026

Divendres, 18 de novembre de 2022 a les 08:00

També s’ha fet el primer pas per implantar la Bústia Ètica del Consell Comarcal, amb l’informe favorable de l’ordenança reguladora. 

El Consell d’Alcaldies, celebrat ahir pel matí a la Masia de Can Roda, a Santa Maria de Martorelles, ha informat de forma favorable el Pla comarcal de Joventut 2022-2026, un pas previ per a la seva aprovació en el Ple del Consell Comarcal.

El Pla comarcal de Joventut, segons s’ha explicat, dona les eines per empoderar les persones joves com a agents de canvi social i marca les línies a seguir els propers anys per aconseguir els objectius marcats. El conseller de Serveis Personals, Marc Uriach, ha destacat que el Pla “té una gran transcendència perquè marca els principals reptes que hem d’afrontar com a comarca per millorar les oportunitats d’emancipació de les persones joves, així com la seva participació i decisió davant la societat i el món en què vivim”.

El passat 2 de novembre, el plenari polític de joventut va aprovar la versió definitiva del Pla aprovat avui, validat prèviament pel plenari tècnic de joventut.

El Pla és un document treballat i planificat amb el territori, amb una diagnosi prèvia i des de la visió general dels municipis de la comarca on s’han tingut en compte les diferents demandes.

S’articula en cinc línies estratègiques: donar suport als municipis de la comarca en matèria de Joventut (#VallèsJove), fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat juvenil de la comarca (#FemXarxa), fomentar l’emancipació juvenil (#AutonomiaJove), fomentar l’associacionisme  i la participació juvenil (#EmpoderamentJove) i executar les competències delegades per la Generalitat de Catalunya en matèria de Joventut (CompetènciesDelegades).

El president del Consell Comarcal, Emilio Cordero, ha volgut accentuar la importància dels eixos d’actuació fixats “per a l’autonomia dels joves, sobretot, i també aquest suport per a què els nostres municipis puguem treballar de manera conjunta i desenvolupar les mateixes polítiques de joventut”. 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya especifica que els plans comarcals de Joventut són un instrument dels consells comarcals que possibiliten exercir les funcions d’assistència i cooperació amb els municipis en matèria de joventut, atenent a les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat.

Així, el Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental dona suport als municipis de la comarca en el desenvolupament de les polítiques de joventut, i executa les competències delegades de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la joventut. El seu objectiu marcat és el d’implementar polítiques de joventut transformadores i de qualitat, per esdevenir referent tant per als i les professionals de joventut del Vallès Oriental, com per a les persones joves de la comarca, especialment aquelles que viuen en municipis que no tenen estructures tècniques en matèria de joventut.

El Servei comarcal de Joventut té la voluntat d’incidir en la realitat juvenil i fer front a les seves mancances, així com de cobrir les necessitats detectades, amb una perspectiva crítica i interseccional; fomentar una relació propera amb els municipis de la comarca, facilitant-los l’accés al servei i tenint en compte les característiques de la realitat territorial del cada municipi; potenciar la transversalitat i la col·laboració entre agents socials, civils, tècnics i polítics que intervenen en joventut per tal d’unir esforços i assolir objectius compartits; crear i/o enfortir els vincles entre els diferents agents de la comarca, amb la finalitat de fomentar el sentiment de comunitat i pertinença, i dissenyar polítiques de joventut viables, que prioritzin i permetin assolir els objectius marcats amb els recursos disponibles.

Primer pas per a la posada en marxa de la Bústia Ètica

El Consell d’Alcaldies també ha informat favorablement l’ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal.

La Bústia Ètica és un canal de comunicació electrònica que el Consell Comarcal, una vegada sigui aprovat de forma definitiva, posarà a disposició de qualsevol persona per poder alertar i comunicar conductes dutes a terme a l’administració del Consell Comarcal que puguin resultar contràries al dret i/o als principis del Codi Ètic.

Es tracta d’un sistema de control de la gestió pública i alerta sobre possibles irregularitats, en defensa dels principis de qualitat democràtica i bon govern.

L’objecte del reglament és la creació de la Bústia Ètica, la regulació del funcionament i la creació de l’òrgan gestor, que estarà format per un mínim de cinc persones treballadores del Consell Comarcal.

Amb la posada en marxa d’aquest mecanisme de denúncia, es vol fomentar la transparència, el retiment de comptes i la integritat de la institució, garantir i afavorir que es compleixin els principis i els valors ètics establerts al Codi Ètic, promoure les bones pràctiques, la bona administració i el bon govern i vetllar pel compliment de la legislació.

La Bústia Ètica vol esdevenir un canal electrònic de participació ciutadana per afavorir-ne les comunicacions i preservar l’anonimat de la persona que alerta. També es tracta d’un posicionament transparent i obert de l’administració i posa els mitjans per revisar aquells eventuals supòsits en què no es respectin les regles de conducta ètiques amb la finalitat última de fer propostes de millora en la gestió pública. Comporta, en definitiva, sensibilitzar en matèria d’ètica en la gestió pública a partir de la col·laboració i la participació ciutadanes.

Mitjançant aquest sistema, qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de membre electe o representatiu, o d'empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen amb l’administració comarcal, com ara proveïdors, licitadors, aspirants a un lloc de treball o qualsevol persona, sense distinció, podrà presentar les comunicacions indicades en suport electrònic i de manera telemàtica. 

Una de les finalitats de la Bústia Ètica és la protecció de la persona que fa arribar una comunicació, per tal que els seus drets i interessos no resultin afectats, ni esdevingui una víctima d’assetjament professional o social. Per tot això, es preveuen mecanismes que assegurin la indemnitat de la persona que fa la comunicació i també es reconeixen un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una possible conducta irregular o contrària al Codi Ètic. També s’estableixen els criteris o les pautes d’actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar.

El president Cordero ha valorat la importància de la seva posada en marxa: “És molt important per a què la ciutadania’tingui un canal de denúncia, es tracta, al cap i a la fi, de transparència de les nostres institucions, que és el que la ciutadania està demanant”, ha dit. El reglament resta pendent de ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal.

La creació de bústies de denúncia està concretada en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i té per objecte reforçar l’aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbits específics mitjançant l’establiment de normes mínimes comunes que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Alhora, aquesta directiva obliga als estats a vetllar perquè les entitats jurídiques dels sectors privat i públic estableixin canals i procediments de denúncia interna i de seguiment. Actualment està en tràmit el projecte de llei de transposició de la Directiva 2019/1937 al dret intern.

El 20 de novembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal aprovà el Codi Ètic que té per objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l’exercici de les seves funcions i les competències que tingui atribuïdes, han d’observar les persones i entitats recollides en l’àmbit d’aplicació. També s’estableixen les eines de control i seguiment del compliment dels principis, els valors i les normes de conducta i especifica les conseqüències del seu incompliment.

El 20 de juliol de 2022, el Ple del Consell Comarcal aprovà el Pla de mesures antifrau establert com a obligatori per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), per a tota entitat, decisòria o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR, amb l’objectiu de garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

 

Font:
Consell Comarcal del Vallès Oriental

Darrera actualització: 17.11.2022 | 08:46