Eleccions Generals de novembre

Dilluns, 30 de setembre de 2019 a les 06:00

Tot allò que el ciutadà necessita saber per poder exercir el seu dret a vot en les properes Eleccions Generals que se celebraran el 10 de novembre de 2019.

 

Exposició pública

El cens electoral de residents a Espanya es podrà consultar a partir d’avui,  30 de setembre i el 7 d’octubre al servei de consulta del cens que mantindran els ajuntaments o directament a les Delegacions Provincials de l'OCE; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates als Consolats.

D'acord amb el que determina l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a aquests comicis és el tancat l'1 de juliol de 2019, que recull els moviments comunicats pels Ajuntaments fins el 27 de juny.

Qui pot votar?

A les eleccions a les Corts Generals poden votar tots els espanyols majors d’edat inscrits al CER i al CERA, aquests últims hauran de formular sol·licitud de vot a la delegació provincial de l'OCE de la seva província d'inscripció.

Enviament de targetes censals 

Entre el 17 i el 25 d’octubre l’Oficina del Cens Electoral remetrà a tots els electors residents a Espanya una targeta censal amb les seves dades d'inscripció en el cens electoral a la que informa de la mesa, el local electoral i l'adreça on els correspon votar.

Qualsevol canvi a les dades de la mesa o del local electoral, posterior a l'informat a la targeta censal, serà comunicat als electors.

Vot per correu

Els electors residents a Espanya poden sol·licitar el vot per correu entre el 24 de setembre i el 31 d’octubre de 2019 complimentant una sol·licitud disponible a qualsevol oficina de Correus d’Espanya i dirigir-la a la Delegació Provincials de l’OCE de la seva província d’inscripció. Els electors han de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Els electors que sol·licitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa electoral.

La Delegació Provincial de l’ OCE corresponent, remetrà a l’elector, entre el 21 d’octubre i el 3 de novembre, per correu certificat, la documentació necessària per a que pugui emetre el seu vot.

En rebre la documentació, aquests electors hauran d’enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, abans del 6 de novembre.

Els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l’estranger que desitgin participar-hi als comicis, hauran de figurar inscrits al Registre de Matrícula Consolar com a no residents i sol·licitar la documentació per exercir el seu dret de sufragi des de l’estranger a la corresponent Delegació Provincial de l’OCE abans del 19 d’octubre. La sol·licitud han de lliurar-la personalment a l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d’Ambaixada (Consolat espanyol més proper a la seva residència a l’estranger).

La Delegació Provincial de l’OCE corresponent remetrà a l’elector al domicili a l’estranger indicat a la sol·licitud, entre el 15 i el 21 d’octubre per correu certificat, la documentació necessària per a que pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ampliar-se fins el 29 d’octubre en el cas d’haver impugnació de candidats.

En rebre la documentació, aquests electors hauran d’enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, abans del 6 de novembre.

Els electors residents absents que resideixen a l’estranger que van sol·licitar el vot a les Generals d’abril i que els va estar acceptat per la Delegació provincial de l’OCE, no han de sol·licitar-lo per a aquests comicis del 10N. S’ha enviat una comunicació a cadascun d’aquests electors per informar-los que la Delegació Provincial de l’OCE els enviarà la documentació corresponent un cop que disposi de les paperetes de les candidatures proclamades.

Els que no van sol·licitar el vot als comicis de l’abril i desitgin exercir el seu dret de vot a les del 10N, hauran de formular la sol·licitud de vot mitjançant imprès oficial a la Delegació Provincial de l’OCE de la província corresponent al seu municipi d’inscripció.

L’OCE ha enviat a tots els electors residents a l’estranger que no van sol·licitar el vot a les generals de l’abril, l’imprès oficial de sol·licitud de vot, que inclou una clau que possibilita la seva formulació per internet.

Les sol·licituds de vot hauran de formular-se entre el 24 de setembre i el 19 d’octubre i poden realitzar-se per internet o ser enviades a la Delegació Provincial de l’OCE corresponent per fax o correu postal.

Per fer ús d’internet cal accedir a la seu electrònica de l’INE, Sol·licitud de vot dels electors del CERA i identificar-se amb un certificat electrònic associat al DNI de l’elector i reconegut per la Seu o amb la clau enviada en l’imprès oficial.

L’imprès de sol·licitud de vot pot descarregar-se en castellà, català, eusquera, gallec i valencià i enviar per coreu postal o fax a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent al seu municipi d’inscripció vigent per a aquestes eleccions. Els electors que van sol·licitar el vot a las eleccions de l’abril i que els va ser acceptat no necessiten descarregar i enviar aquest imprès.

En tots els casos, excepte la sol·licitud per internet amb certificat electrònic, a l’imprès de sol·licitud s’acompanyarà UN dels següents documents:

  • Fotocòpia del DNI espanyol
  • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles
  • Certificat de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada a la que figuri inscrit)
  • Certificat d’inscripció al Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada a la que figuri inscrit).

La Delegació Provincial de l’OCE enviarà entre el 15 al 21 d’octubre la documentació necessària per a que pugui votar. Aquest termini pot ampliar-se fins el 29 d’octubre en cas d’haver impugnació de candidats.

Els electors residents a l’estranger poden votar de dues formes:

A. Dipositant personalment el seu vot a l’urna habilitada al Consolat o Ambaixada a la que es trobi inscrit del 6 al 8 de novembre.

B. Remetent el seu vot per correu certificat a l’esmentat Consolat o Ambaixada fins el 5 de novembre.

Important: No s’ha d’enviar cap vot directament a la Junta Electoral ja que seran considerats vots nuls aquells que no hagin estat rebuts a través dels corresponents consolats.

Els electors residents absents que resideixen a l’estranger, que es troben temporalment a Espanya, poden sol·licitar el vot a qualsevol oficina de Correus entre el 24 de setembre i el 31 d’octubre. La Delegació Provincial de l’OCE enviarà entre el 21 d’octubre i el 3 de novembre la documentació necessària per a que puguin votar.

En rebre la documentació, aquests electors hauran d’enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, abans del 6 de novembre.

Sorteig membres de meses 

El sorteig per designar els membres de les meses electorals de les eleccions generals de 10 de novembre se celebrarà entre els dies 19 i 23 d’octubre.

Darrera actualització: 27.09.2019 | 13:29