En quin punt es troba el procés de rehabilitació de La Rectoria?

Divendres, 29 de d’octubre de 2021 a les 14:25

5 empreses finalistes de les 10 que han participat en concurs han de presentar en breu la seva proposta de rehabilitació de La Rectoria.

En data 28 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació de l’expedient i els Plecs de Clàusules que regeixen el procediment per la licitació per a l’adjudicació de Concurs de Projectes.  En aquest procediment hi intervenia una Comissió formada pels tècnics municipals, a més de l’Alcalde i la Regidora d’Obres i Serveis, més tècnics externs representants del Col·legi d’Enginyers de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Oriental i  1 professional d’arquitectura i enginyeria, per tal que seleccionés la proposta arquitectònica que serveixi de base pels serveis de redacció de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d’Obra i d’Execució, Coordinació de Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres de rehabilitació integral de l’edifici per a centre cívic. Es va sotmetre a informació pública per un termini de 38 dies naturals, quin termini finalitzava el 14 de setembre. 

A partir d’aquesta data es va iniciar la Fase Número 1, corresponent a la Fase de Selecció de Participants.  D’aquests, els serveis tècnics de l’Ajuntament han hagut d’escollir un màxim de 5  finalistes que entraran en la Fase Número 2, que corresponent a la Valoració de la Proposta Tècnica.  En aquesta nova fase les empreses seleccionades han de presentar les seves propostes a mitjans del proper mes de novembre.

Darrera actualització: 26.10.2021 | 13:49