NOTA INFORMATIVA IMPORTANT DE L’ALCALDIA

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

(Actualització del BAN de 13 de març)

Arrel de l’aparició de la infecció pel SARS-CoV-2 ( Coronavirus ) el Departament de Salut de la Generalitat ha dictat la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures per a la prevenció i el control de la infecció i, per altre banda, el govern de l’Estat, en acord del Consell de Ministres, ha acordat l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat.

Per tot lo exposat

INFORMO

S’ha ACORDAT EL TANCAMENT de:

  • Tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
  • El tancament dels locals socials del municipi.
  • El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
  • La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.

 

ES RECORDA les recomanacions d’higiene establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que es poden consultar a la web de l’Ajuntament, http://www.canovesisamalus.cat/actualitat/noticies/ban-municipal.html

 

TRÀMITS MUNICIPALS

Els ciutadans hauran de dirigir-se a l’ajuntament per telèfon (93 871 00 18) o per mitjans telemàtics. El tràmit presencial queda limitat a casos d’urgència.

 

REFERENT A L’ESTAT D’ALARMA:

1.- L’autoritat competent a tot l’estat serà el govern d’Espanya, estant a càrrec el president de l’Estat i els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat. 

2.- Tots els cossos i forces de seguretat autonòmics i locals passen a estar sota el comandament d’Interior, i les forces armades romanen activades. En el cas de les policies locals, l'alcalde o alcaldessa seguirà essent la màxima autoritat, però Interior podrà dictar instruccions en aquest àmbit que aplicaran els cossos locals. 

3.- Només es permet la circulació de persones per a la realització de les activitats següents.

- Compra d’aliments, farmàcia o béns de primera necessitat.

- Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

– Assistència al lloc de treball per prestació laboral, professional o empresarial.

-  Retorn al lloc de residència habitual.

- Assistència i cura de menors, gent gran, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

- Entitats financeres o d’assegurances. 

- Per causa de força major o situació de necessitat.

- Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per causa justificada.

- Proveir de carburant els vehicles en estacions de servei.

4.-  Es podrà acordar tancar carreteres. 

5.  La permanència en els establiments comercials que tinguin l’obertura permesa serà l’estricament necessària per que les persones consumidores puguin realitzar l’adquisició dels aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, caldrà evitar les aglomeracions i es controlarà que les persones mantinguin la distància de seguretat d’un metre amb la finalitat d’evitar possibles contagis.

 

6. L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condiciones a l’adopció de les mesures organitzatives consistents en evitar l’aglomeració de persones de forma que es garanteixi la distància, entre les  persones assistents, d’un metre.

7.  L’ incompliment o resistència a les ordres de les autoritats competents podrà ser sancionat d’acord amb el que estableixen les lleis.

 

Cànoves i Samalús, 15 de març de 2020

 

L’Alcalde,

Josep Cuch i Codina.

Darrera actualització: 15.03.2020 | 13:26