Renovació del conveni interadministratiu dels serveis socials.

Dimarts, 3 de març de 2020 a les 08:00

El Govern local dona el vistiplau a la renovació per un any més del conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials.

Aquest conveni recull la voluntat de col·laborar conjuntament amb els ajuntaments de la comarca per garantir a la ciutadania del Vallès Oriental l’accés als serveis per afavorir el desenvolupament lliure de la persona i dels col·lectius dins la societat, fomentar la solidaritat, la integració dels ciutadans, així com també defensar la participació ciutadana.

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Cànoves i Samalús  i demés ajuntaments comarcals i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament de projectes, programes i accions en matèria de serveis socials incorporats en aquest.

Un dels programes inclosos  és el Servei especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA), que ve complementat amb el Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE), que tracta els menors tutelats per la Generalitat de Catalunya. 

Un altre programa inclòs és el Servei d’Interpretació Lingüística, que des del 2006 facilita, promou i millora la comunicació entre les persones estrangeres nouvingudes amb dificultats comunicatives per la seva recent arribada i els serveis de la comarca. 

Un tercer programa és el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) que, principalment  pretén prevenir  les malalties infecto contagioses associades al consum de drogues per via parenteral, afavorir l’adquisició d’hàbits i conductes més saludables, així com també vol potenciar l’ús del preservatiu en les relacions, entre d’altres.

En el conveni també hi trobem el projecte Punt de Trobada que per aquells casos de famílies en procés de separació o divorci, permet als progenitors trobar-se amb els seus fills en un espai específic i neutral, i poder lliurar-los o retornar-los amb la supervisió dels professionals dels serveis socials.  

El conveni també inclou un altre projecte que té com a finalitat la d’oferir un espai adequat amb professionals que acullin i atenguin les dones i llurs fills en situació d’urgència de violència masclista.  És l’anomenat Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgències a Dones en Situació de Violència Masclista, i Llurs Filles i Fills 

El centre d’Acolliment Residencial d’Estada Limitada és un altre programa inclòs que cobreix temporalment les necessitats bàsiques d’allotjament a les persones que es troben en algun cas d’urgència social, siguin agressions, esfondrament de la casa, etc.

També hi ha el Servei d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE) que Ofereix assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes que, per la seva complexitat i risc social, cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada. 

Per últim destacar el  Servei d’Assessorament Jurídic en la Intervenció de les Administracions Públiques en Matèria de Protecció als Infants i Adolescents i en els Procediments Administratius Corresponents que s’adreça bàsicament als professionals dels Serveis Socials Bàsics del Vallès Oriental.

Tots aquests projectes, programes i les accions que són objecte de col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant una addenda anual, en la qual s’estableixen els objectius, el pressupost i les previsions de finançament de cadascun dels projectes, i amb quin el Govern local donava el seu vistiplau per mantenir-lo vigent fins a finals d’aquest any.

Darrera actualització: 27.02.2020 | 16:59