Sol·licitud Llicència obres menors

Obres que tenen la consideració de menors:

 1. Les obres de conservació, reparació i millora de tota mena d’edificis que no afectin a l’estructura.
 2. La construcció de murs o tanques de solars i terrenys.
 3. L'enderroc de construccions amb superfície inferior a 50m2
 4. La realització o modificació d’obertures a les façanes.
 5. La instal·lació de grues o altres aparells elevadors.
 6. La col·locació de rètols, tanques i altres elements de publicitat o propaganda visible des de la via pública.
 7. Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
 8. La connexió a la xarxa de clavegueram públic.
 9. La instal·lació de casetes prefabricades o instal·lacions similars.
 10. Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
 11. La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars.
 12. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
 13. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

 

Memòria

. Memòria descriptiva (descripció complerta de l’obra).

. Qualificació urbanística i quadre comparatiu de justificació de paràmetres reguladors.

. Plànol de situació. Escala 1/500.

. Plànol d’emplaçament. Escala 1/200.

. Croquis acotat de plantes, seccions i alçats.  Escala 1/50.

. Full assumeix la direcció del tècnic competent, com a mínim de grau mig, visat pel Col·l3gi professional corresponent, en els següents casos:

 • Construccions auxiliars entre 10 i 30m
 • Canvis de distribució amb enderroc d’envans.
 • Obertura façanes.
 • Murs de contenció d’una alçada superior a 1,20 metres.
 • Enderroc de tota mena d’edificis.
 • Obres que requereixen el muntatge de bastides.

. Pressupost.

 

En els casos de tanques i murs de contenció:

. Justificació del compliment de les disposicions dels articles 45 de les NNSS, gràficament i respecte els terrenys veïns.

Quin cost té:

3% sobre el pressupost total

Darrera actualització: 04.11.2022 | 13:23