Sol·licitud Llicència obres majors

Obres que tenen la consideració de majors:

 1. Les obres de nova planta i les d'ampliació
 2. Les obres de reforma que suposin modificació de l'estructura de l'edifici
 3. Les obres de reforma o rehabilitació que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.
 4. Construccions auxiliars amb superfície major de 30m2
 5. L'enderroc d'edificacions amb superfície superior a 50m2
 6. Les obres que pretenguin el canvi d'ús d'edificis o parts d'edificis.
 7. Les obres d'urbanització que no configurin un projecte d'urbanització
 8. Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
 9. L'extracció d'àrids
 10. L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge
 11. Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
 12. Les obres d'instal·lació d'ascensors.
 13. La instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

 

Memòria

. Qualificació urbanística i quadre comparatiu de justificació de l’edificabilitat i de tots els paràmetres reguladors (alternativament quadre en els plànols).

. Quadre comparatiu de la definició per a cada habitatge del programa funcional.

. Especificació dels materials i colors a utilitzar.

. Pressupost de l’obre.

 

Plànols:

a) Plànol de qualificació vigent Pla general. Escala 1/2000

b) Plànol topogràfic, amb els serveis urbans i la vegetació existent i proposada. Escala 1/1000

c) Plànol d’emplaçament degudament acotat. Escala 1/200.

d) Plantes (totes les diferents) Escala. 1/50.

e) Seccions de l’edificació i del solar, respecte del terreny natural i moviments de terres, amb

justificació de les disposicions de l’article 78 NU. Escala 1/200 o 1/100.

f) Façanes E. 1/50.

g) Plantes, alçats i seccions de totes les tanques, amb justificació de les disposicions de l’article 45 de les NNSS de Cànoves i Samalús.  Escala 1/200 o 1/100.

h) Seccions longitudinal i transversal de l'edificació i de la totalitat del solar, superposant el terreny natural i el modificat i indicar les alçades respecte els veïns amb justificació de les disposicions de l'article 45 de les NNSS. Escala 1/200 o 1/100

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA LEGALITZACIÓ DE GRUES-TORRE

. Instància

. Còpia de la llicència d’obres per la que s’instal·la la grua-torre. Projecte d’instal·lació de la grua (grues classe II).

. Projecte d’instal·lació de la grua o certificat tècnic d’instal·lació (model GR4). (Grues classe I).

. Plànol d’emplaçament i de situació de la grua (grues classe I).

. NIF de l’empresa instal·ladora

. Còpia de l’assegurança.

. Còpia de la inscripció actualitzada de l’empresa instal·ladora al registre oficial d’instal·ladors conservadors d’aparells elevadors del Departament d’Indústria de la Generalitat.

. Acta d’inspecció EIC grua desmuntada.

 

Un cop instal·lada la grua cal presentar la documentació següent:

. Instància per adjuntar la documentació a l’expedient iniciat.

. Còpia dels models GR1, GR2 i GR3 de l’expedient entrat al Departament d’Indústria de la Generalitat.

. Certificat de muntatge.

. Contracte de manteniment de la grúa-torre.

 

Quin cost té:

3% sobre el pressupost total

Darrera actualització: 04.11.2022 | 13:23