Un 2020 amb bonificacions per als contribuents

Dijous, 30 de gener de 2020 a les 01:00

El Govern local bonifica a les famílies nombroses i monoparentals i també al contribuent actiu per la cura del Medi Ambient.

El Govern local anualment es planteja l’adaptació de l’esquema tributari municipal a les necessitats financeres de la Corporació, ajustant tant els conceptes i definicions de les ordenances fiscals, com les tarifes i tipus aplicables en els diversos impostos, taxes i preus públics.

Enguany no es planteja cap tipus d’increment impositiu, però si que es planteja una revisió de les bonificacions a diferents impostos, entre altres, la inclusió de bonificacions del 30 % sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) a favor de les famílies nombroses que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 16.000€, per exemple, o de les famílies monoparentals que tinguin uns ingressos anuals de fins a 10.000€, entre d’altres descomptes que s’apliquen en d’altres tipologies de família nombrosa.

D’altra banda, també s’estableix una bonificació per aquells contribuents que procuren pel Medi Ambient.  Axí es disposa del 20 % de descompte en l'IBI dels béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia provinent del sol.

En una altra vessant, i per tal d’afavorir l’adquisició de vehicles elèctrics o híbrids també en pro al Medi Ambient, el Govern local inclou noves bonificacions de fins a un 75% sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica.  Es tenen en compte també els vehicles amb combustibles de baixes emissions i amables amb el medi ambient o de baixa contaminació.

A part d’aquestes bonificacions, el Govern local també preveu la incorporació de noves ordenances fiscals, com ara una ordenança general reguladora dels preus públics fins ara inexistent, l’aprovació del preu públic per al pagament de les visites al Pessebre Vivent del municipi, l’aprovació d’una ordenança fiscal reguladora dels guals, també s’ha aprovat una ordenança reguladora de la taxa per ocupació d’espais municipals en ocasió de la celebració de casaments civils, així com l’adequació de la taxa per la prestació de serveis al cementiri local.

Aquestes bonificacions seran efectives sobre els contribuents que les sol·licitin a l’Ajuntament abans del període de cobrament dels corresponents impostos, amb la que hauran d’adjuntar la documentació que es requereix per  a cada cas.

Darrera actualització: 29.01.2020 | 11:00