Oferta Pública

PROCEDIMENTS OBERTS

____________________________________________________________________________________________________________________

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'una de tècnic/a d'administració general i la constitució d'una borsa de treball.

Anunci al DOGC

Anunci al BOPB

El termini per presentar les sol·licituds és el dia 15 de maig de 2024.

Bases específiques reguladores i convocatòria dels processos selectius del personal laboral corresponents a l'oferta pública d'estabilització extraordinària de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús.

El termini de presentació de candidatures que finalitzarà el proper 27 de febrer de 2023.

+ informació

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCEDIMENTS TANCATS

Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

13/12/2023: ACTA TRIBUNAL

05/12/2023: Llista definitiu d'amesos i exclosos a les proves de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu/va adscrita al servei de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (AOC), en règim de laboral indefiniti fix

REDORDATORI DATES PROVES ACCÉS

Prova de coneixement de català (C1): 12 de desembre de 2023, a les 10:00 hores a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Prova teòrica: 13 de desembre de 2023, a les 9.00 hores, a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Prova pràctica: 13 de desembre de 2023, a les 10:30 hores a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

 

14/11/2023: Llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la provisió d'una plaça aux. administratiu OAC

El termini d'esmenes per a les persones excloses provisionalment, finalitza el el proper 27 de novembre.

Anunci al BOP

Anunci al DOGC

 

Convocatòria de selecció de personal per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura de vacants a l'escola bressol municipal La Petitat Estelada

(19/09/2023) ANUNCI- Qualificacions finals del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per a l'escola bressol "La Petita Estelada" de Cànoves i Samalús

 Anunci en PDF

 Acta segona prova del procés selectiu i avaluació dels mèrits aportats per a les persones candidates

(08/09/2023) EDICTE- Aprovació definitiva de candidats al procés selectiu de la borsa de treball de l'Escola Bressol

(24.08.2023) EDICTE - Aprovació del llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es 

Les persones candidates que figurin com excloses provisionalment disposen d'un termini de 10 dies hàbils per esmenar la seva sol·licitud. El termini finalitza el 7 de setembre de 2023. 

Exp. 2023/838

Anunci al BOP que conté les Bases reguladores del procés selectiu (14.07.2023)

Anunci al DOGC que conté les Bases reguladores del procés selectiu (17.07.2023)

*Termini per a la presentació de candidatures (del 17 de juliol al 7 d'agost de 2023, ambdós inclosos)

Presentació de documentació telemàticament (instància genèrica)

Presentació de documentació presencial:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i també dijous tarda de 16 a 20 hores

Declaració responsable - requisits candidatura 

Declaració responsable - Relació de mèrits en fase de concurs

Procés selectiu mitjançant concurs de mèrits de 3 places de Guàrdia Municipal

Juny 2023

Anunci Nomenament de funcionaris de carrera com a Guàrdia Municipal

 

Març 2023

Resultat final procés selectiu per a la selecció de tres places de Guàrdia Municipal de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús

Annex: Valoracions candidats

 

Febrer 2023

Decret d'Alcadlia

Degut a una incidència relativa a la certificació de català d’un dels aspirants admesos es posposa la convocatòria d’aquest divendres 10 de febrer. 
Es convocarà una prova de Català i la valoració de mèrits:

La prova de Català es realitzarà:
1 de març de 2023 
9:00 hores
Ajuntament de Cànoves i Samalús (Masia Can Casademunt, s/n, 08445, Cànoves i Samalús, Barcelona)


La valoració de mérits es realizarà:
3 de març de 2023
9:00h del matí.
Ajuntament de Cànoves i Samalús (Masia Can Casademunt, s/n, 08445, Cànoves i Samalús (Barcelona)

 

Gener 2023

EDICTE: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es a la convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits lliure, de tres places de Guàrdia Municipal (10.01.2023)

 

Desembre 2022

Edicte: Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es a la convocatòria per a la provisió , mitjançant concurs de mèrits lliure, de tres places de Guàrdia Municipal, en règim de funcionari de carrera, en el marc del procés extraordinari d’estabilització 202

Data limit: 3 de gener de 2023

 

Octubre 2022

Procés de selecció de tres places de Guàrdia Municipal per concurs de mèrits d'acord amb el procés d'estabilització per la reducció de la temporalitat en l'ocupacio pública.

Anunci

Annex-1

El termini s'iniciarà un cop es publiqui l'anunci al DOGC.

Anunci al DOGC

El termini de presentació de candidatures s'inicia el 8 de novembre i finalitza el 28 de novembre. La presentació de candidatures s'ha de fer amb el model oficial (Annex-1).

 

Convocatòria per a la provisió d'una plaça de Guàrdia Municipal de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús pel sistema de mobilitat horitzontal

9/02/2022

Acta del tribunal de selecció de data 9 de febrer del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal pel procediment de mobilitat horitzontal

Decret de contractació del candidat del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal pel procediment de mobilitat horitzontal

 

(02/02/2022)

Decret de convocatòria a les noves proves del procés selectiu del guàrdia municipal pel procediment de mobilitat horitzontal.
(Conté convocatòria dins la resolució amb dia i hora per a les persones aspirants)

 

(12/11/2021)

Expedient: 2021/1217

Llistat provisional d’admesos i exclosos a les proves de selecció d’una plaça de guàrdia municipal pel sistema de mobilitat horitzontal.

Termini per presentar les sol·licituds: del 13 de novembre fins al 3 de desembre de 2021.

Documentació:

Anunci al DOGC: CORRECCIÓ de diversos ERRORS materials de l'Anunci sobre aprovació de les bases i convocatòria del concurs de mobilitat horitzontal per a la selecció i provisió d’una plaça de guàrdia municipal 

Anunci al BOP: Esmena d'errors materials a les bases i convocatòria del procés selectiu, en règim de mobilitat horitzontal per concurs de mèrits, d'una plaça de guàrdia municipal.

Anunci del BOP que conté les Bases del procés selectiu

Anunci en el DOGC

Model I

Model II

IMPORTANT!: La sol·licitud de participació s'han de presentar amb el Model II

Presentació de documentació telemàticament (instància genèrica)

Presentació de documentació presencial:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i també dijous tarda de 16 a 20 hores.

Convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic administratiu comptable de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús (18/05/2021)

Convocatòria tancada.

Anunci final: Nomenament d'un tècnic administratiu comptable com a funcionari de carrera.


HISTÒRIC:

EDICTE sobre el Decret d’Alcaldia de nomenament de funcionari de carrera en pràctiques segons la proposta efectuada pel Tribunal de selecció en el marc de la convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic administratiu

L'acta de l'edicte és de 12 de maig de 2021.

Només restarà pendent l'acta de presa de possessió de la persona proposada pel Tribunal de selecció.

Resultats valoració de mèrits, entrevistes, proposta de nomenament i creació de borsa de treball del procés selectiu per a la provisió en règim de funcionari/ària de carrera d'un tècnic/a administratiu comptable.

L'acta és de data 30 d'abril de 2021.

Només restarà pendent l'acta de presa de possessió de la persona proposada pel Tribunal de selecció, un cop s'hagi dictat la resolució d'Alcaldia pertinent. 

Convocatòria de l'entrevista prevista pel 30/04/2021

Resultats de la 2a i 3a prova del procés selectiu de tècnic/a administratiu comptable

L'acta és de data 26 d'abril de 2021.

Resta pendent l'acta de valoració de mèrits i la convocatòria a l'entrevista als candidats que han superat la fase d'oposició.

Resultats de la 1a prova del procés selectiu de tècnic/a administratiu comptable (16/04/2021)

Llista definitiu d'admesos i exclosos
La convocatòria dels aspirants admesos definitivament  per la realització del primer exercici de coneixements de llengua catalana es fixa el proper 16 d’abril de 2021 a les 9.00h del matí, a les oficines de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 

Esmena d'errors materials en referència l'any

Llista provisional admesos i exclosos
Termini: del 22 de març al 6 d'abril de 2021
La convocatòria dels aspirants admesos definitivament a la realització de les proves de la fase oposició es fixa el proper 23 d’abril de 2021

Termini per presentar les sol·licituds: del 18 de febrer  fins al 9 de març de 2021

Documentació:

Anunci del BOP que conté les Bases del procés selectiu

Anunci en el DOGC

Model I

Model II

Nota informativa: La sol·licitud de participació s'han de presentar amb el Model II

Presentació de documentació telemàticament (instància genèrica)

Presentació de documentació presencial:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i també dijous tarda de 16 a 20 hores.

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de vigilant municipal. (25/03/2019)

Bases del concurs per a la contractació d'una plaça d'integrador/a social (29/04/2019)

Selecció d’una plaça d’integrador/a social per a la realització del projecte de suport a la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús

Resultats de les proves selectives (15/05/2019)

 

Històric:

Llistat dels admesos a les proves selectives

Les proves començaran el dia 13 de maig

Anunci al BOP

Annex 1

Annex 2

El termini de presentació d'instàncies acaba el proper dilluns dia 6 de maig.

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'operari de manteniment. (25/03/2019)

Procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball laboral d'auxiliar administratiu. (26/03/2019)

Darrera actualització: 16.04.2024 | 10:22
Darrera actualització: 16.04.2024 | 10:22